Flera kommunala friskolor

Utveckla konkurrenskraften
Politiker inom alla partier vill bidra till att utveckla den kommunala skolans konkurrenskraft men ser inte alltid att en av de bredaste vägarna dit är decentralisering. I många kommuner finns en välorganiserad skolförvaltning som fattar alla viktiga beslut, rektorer som fungerar som platschefer och politiker som vant sig vid den befintliga arbets- och ansvarsfördelningen.

Det handlar om delegationsordningen
Flera kommuner har dock fattat beslut om generella delegationsordningar som ger rektorerna stor frihet att fatta egna beslut, andra har provat särlösningar för vissa skolor genom s k intraprenadavtal. Den nya skollagen öppnade 2011 möjligheter för kommunerna att fr o m höstterminen 2011 inrätta s k självförvaltningsorgan där alla frågor på nämndens bord kan delegeras till en styrelse, sammansatt av personal och föräldrar.

Visionen om självstyrande kommunala skolor
Därmed etableras ett tydligt regelverk som gör det lättare att förverkliga visionen om kommunala friskolor – självstyrande skolor i kommunal regi – som handlar om att avskaffa onödig byråkrati, ge rektorerna större frihet, öka personalens och föräldrarnas delaktighet och fokusera nämndens arbete på den demokratiska styrningen, d v s strategi- och uppföljningsfrågor.

Vilka förutsättningar krävs?
Möjligheterna att lösa problem och ta vara på möjligheter ”nära kunden” är kännetecknande för decentraliserade organisationer. Inom kommunens skolverksamhet måste en långtgående delegering emellertid bygga på några mycket tydliga förutsättningar:

  • Ledarskap Rektor har vilja att ”ta ansvar utan skyddsnät” och förmåga att kombinera starkt ledarskap med förankring hos personal och föräldrar.
  • Delaktighet Det starka ledarskapet bekräftas av personalens och föräldrarnas förtroende för rektor och vilja att ta ansvar i den lokala styrelsen
  • Uppföljning Nämnden har metoder och verktyg för uppföljning som säkerställer kvalitet i rektors och den lokala styrelsens arbete.

Kontakta oss för mer information
Föreningen KomFri medverkar gärna i information till politiker, föräldrar och andra om erfarenheterna som visar att självstyre i olika former kan ge brett engagemang, större ansvarstagande och högre måluppfyllelse. Vi betonar också att förutsättningarna givetvis inte finns på plats i alla skolor och alla kommuner. Det tar tid att övergå från en centraliserad till en decentraliserad organisationsmodell. Men potentialen är stor:

  • Attraktiv rektorsroll – större frihet lockar starka, utvecklingsinriktade ledare
  • Fördjupad demokrati – fler medborgare engageras i den kommunala skolan
  • Ökat medinflytande – skolans personal får större inflytande
  • Bättre målstyrning – nämnd och förvaltning får mer tid för styrning och uppföljning
  • Ökad konkurrenskraft – skolor med starkt, förankrat ledarskap drar till sig elever